އތމ ކޮމެޓީގެ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލާއި އެމް އެން ޑީއެފާއި މި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އަންހެންކަބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި 38

Read more

2023 ވަނަ އަހަރު ފެބްރުވަރީ މަހު ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިއްޖެ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ 107 މާއްދާގައި ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ, ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައްދަލުވުން ތަކުގެތެރެއިން ފެބްރުވަރީ މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިއްޖެއެވެ. މާބައިދޫ ޔޫތު

Read more

މާބައިދޫގައި އައިސް ޕްލާންޓް ޤާއިމް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިއްޖެ

“އި ންޑިއަން ގްރާންޓް އެސިސްޓެންސް ފޮރ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕެރޮޖެކްޓްސް ތްރޫ ލޯކަލް ބޮޑީޒް” ސްކީމްގެ ދަށުން ލ. މާބައިދޫގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް

Read more

ލޯކަލް ކައުންސިލްސް ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސް ރޭންކިންގެ ލ.އަތޮޅުގެ ތިންވަނަ މާބައިދޫއަށް

13 ފެބްރުވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 17:00 ގައި އެލްޖީއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްސް ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސް ރޭންކިންގެ، މުޅިރާއްޖެއިން 28 ވަނަ އަދި

Read more

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީ އާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓްވަރިޒަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ޓްވަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބާއްވާ އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް މި ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވިސާމު މާލެއަށް ކުރައްވާ

Read more