ކައުންސިލަރުން

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

 • އިބްރާހީމް ވިޝާމް

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  2026/05/16-2021/05/26

 • ފާތިމަތު އަޒުމާ

  ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
  2026/05/16-2021/05/17

 • އަމީނާ ޔޫސުފް

  ކައުންސިލަރ
  2026/05/16-2021/05/17

 • މުޙައްމަދު އަޖުވަދު

  ކައުންސިލަރ
  2026/05/16-2021/05/17

 • ޙަސަން ޒަރީރު

  ކައުންސިލަރ
  2026/05/16-2021/05/17

 

 

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

 • އަލީ ފައިޞަލް

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  2021/05/16-2017-06-03

 • ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

  ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
  2021/05/16-2017-06-03

 • އިބްރާހީމް ޝަރީފް

  ކައުންސިލަރ
  2021/05/16-2017-06-03

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

 • އިބްރާހީމް ޝަރީފް

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  2017/06/02-2014/02/26

 • އަލީ ފައިޞަލް

  ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
  2017/06/02-2014/02/26

 • މުޙައްމަދު އިބްރާޙީމް

  ކައުންސިލަރ
  2017/06/02-2014/02/26

 • ޙަސަން އާދިލް

  ކައުންސިލަރ
  2017/06/02-2014/02/26

 • އާމިނަތު މޫސާ

  ކައުންސިލަރ
  2017/06/02-2014/02/26

 

 

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

 • އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  2012/08/01-2011/02/26

 • އިބްރާހީމް ޝަރީފް

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  2014/02/25-2012/08/05

 • މަރްޔަމް ދީދީ

  ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
  2014/02/25-2011/02/26

 • އަޙްމަދު ނަޝީދު

  ކައުންސިލަރ
  2014/02/25-2011/02/26

 • އަމީނާ ޔޫސުފް

  ކައުންސިލަރ
  2014/02/25-2011/02/26

 • ޙަސަން ޢާދިލް

  ކައުންސިލަރ
  2014/02/25-2012/11/08