ރަށުގައި ހުރި މުހިއްމު ތަންތަން

އިމާރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު:

  • މާބައިދޫ ހުކުރު މިސްކިތް (މަސްޖިދުލް ޣުފުރާން)
  • ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ މާބައިދޫ ގޮފި
  • އަންހެން ރައްޔިތުންގެ ރެސްޓޯރަންޓް
  • އަންހެން ރައްޔިތުންގެ އެޕާރޓްމަންޓް
  • މާބައިދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިނަވާގެ
  • މާބައިދޫ އިޖްތިމާްއީ މަރުކަޒު
  • މާބައިދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތަކުގެ މައުލޫމާތު:

  • މާބައިދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު
  • ސްޕޯރޓްސް އެރީނާ
  • އައުޓްޑޯ ޖިމް
  • މާބައިދޫ ރައްޔިތުންގެ ސްޓޭޖް

ޤުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު:

  • މާބައިދޫ ކޯރު
  • ކެރެންޑޫ
  • ދުރުދަނޑޫ
  • ކަނޑާގެ ރަށް
  • މާކަށަނާ
  • މަތާއައްޔަގެ ރަށް
  • ކުޑަރަށް
  • އާދޫނިރަށް

އެހެނިހެން ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު:

  • މާބައިދޫ ބަނދަރު
  • ކުނިކޮށި
  • ކެރެންޑޫ ބްރިޖް
  • ގައްޑާ ބީޗް