އެހެނިހެން މުއައްސަސާތައް

ލ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މައުލޫމާތު:

  • ފޯން:   7980786
  • އީމެއިލް: admin@latollschool.edu.mv

ލ. މާބައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މައުލޫމާތު:

  • ފޯން:    6800788
  • އީމެއިލް:  maabaidhoohc@gmail.com

ލ. މާބައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ މައުލޫމާތު:

  • ފޯން:    6800535
  • އީމެއިލް:  l.maabaidhoo@judiciary.gov.mv

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މާބައިދޫ ބްރާންޗްގެ މައުލޫމާތު:

  • ފޯން:   9761050
  • އީމެއިލް: l.maabaidhoo@fenaka.mv

އެސްޓީއޯ ފާރމަސީ މާބައިދޫ ބްރާންޗްގެ މައުލޫމާތު:

  • ފޯން:   7922479
  • އީމެއިލް: L.Maabaidhoo.Pharmacy@stomaldives.net