ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މައުލޫމާތު:

  • ފެނަކަ އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ
  • ފެނަކަ އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ
  • ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ
  • 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރެވި އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްއެބަދޭ
  • ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މައުލޫމާތު:

  • ހުކުރު މިސްކިތުގައި ސޯލާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްއެބަދޭ.
  • ގުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ.
  • ރަށުގެ ގޭގެއަށް އިންޓަރނެޓް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރެވި ބިޑްތައް ކަލެކްޓް ކުރެވިފައި.
  • ޝާރފް ޝެކް ޑިޒައިންކޮށް އަޅާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައި.
  • ކުނި ކަލެކްޓް ކުރުމަށް ޕިކަޕެއް ހޯދުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި.