ގުޅުއްވުމަށް

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރޯޝަނީ މަގު ލ. މާބައިދޫ 15030

ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6800708

އީމެއިލް: info@maabaidhoo.gov.mv

 

ކައުންސިލްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިޝަރ

އިސްމާއިލް ރަޝީދު

އ ފައިނޭންސް އޮފިޝަރ

ފޯން: 6800890

މެއިލް: ismail@maabaidhoo.gov.mv

މޮބައިލް: 7909019