ކޮމެޓީތައް

ކައުންސިލަށް ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

  • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވިޝާމް (ކައުންސިލްގެ ރައީސް)
  • އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަޒުމާ (ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް)
  • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޖުވަދު (ކައުންސިލަރ)
  • އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރު (ކައުންސިލަރ)
  • އަލްފާޟިލާ އަމީނާ ޔޫސުފް (ކައުންސިލަރ)
  • އަލްފާޟިލާ ސުރީނާ މުޙައްމަދު (އތމ ކޮމެޓީގެ ރައީސާ)
  • އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝައުޤީ (ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ ފެނަކަ މާބައިދޫ ބްރާންޗް)
  • އަލްފާޟިލް މުއުމިނާ މޫސާ (އ އެޑްމިން އޮފިޝަރ މާބައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު)
  • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަސްލަމް (އެޑްމިން އޮފިޝަރ ލ. އަތޮޅު މަދަރުސާ)
  • އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފައިޞަލް (ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން)
  • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފަސާޙު (އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން)

ބިޑް ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

  • އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ރަޝީދު (ރޭރުގެ ލ. މާބައިދޫ)
  • އަލްފާޟިލް އާދަމް ޙަލީމް (ކަނީރުމާގެ ލ. މާބައިދޫ)
  • އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޤާދިރު (މުތީ ލ. މާބައިދޫ)
  • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފަސާހު (ހަދުވަރުދޭގެ ލ. މާބައިދޫ)
  • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަސްލަމް (މޫނިމާގެ ލ. މާބައިދޫ)

އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

  • އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ރަޝީދު (އ ފައިނޭންސް އޮފިޝަރ)
  • އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރޫޒާ (އ ކައުންސިލް އޮފިޝަރ)
  • އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ފާހަތު ޙަސަން (ރެޖިސްޓަރޑް ނާރސް ޕްރޮފެސަނަލް)
  • އަލްފާޟިލާ ޔަމާނީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު (ރިޝެޕްޝަނިސްޓް)
  • އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ރަޝީދު (ސީނިއަރ ޓީޗަރ)
  • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަސްލަމް (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިޝަރ)

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

  • އަލްފާޟިލާ ސުރީނާ މުޙައްމަދު ވާރޭވިލާ ލ. މާބައިދޫ (ކޮމެޓީގެ ރައީސާ)
  • އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ ނާޒު ލ. މާބައިދޫ (ކޮމެޓީގެ ނައިބު ރައީސާ)
  • އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރިޒާ ދުންތަރި ލ. މާބައިދޫ (ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު)
  • އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަލްމާ ލޭކޮކާގެ ލ. މާބައިދޫ (ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު)
  • އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އާދަމް ކޫލިންގްވިލާ ލ. މާބައިދޫ (ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު)