އިދާރީ މުވައްޒަފުން

މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

 • އަޙްމަދު ރަޝީދު

  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

 • އިސްމާއިލް ރަޝީދު

  އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 • މަރްޔަމް ރޫޒާ

  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • އަޙްމަދު އަސްލަމް

  ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • ހުސް

  ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 • ފާތިމަތު ސައީދާ

  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

 • އިބްރާހިމް ޝާމިލް

  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް