މިޝަން އަދި ވިޝަން

ކައުންސިލްގެ މިޝަން

ރަށުގެ ރައްޔޮތުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ ހާޞިލްކުރުން

ކައުންސިލްގެ ވިޝަން

އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި، އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި، އުމްރާނީ ގޮތުންނާއި، ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި، ޞިއްޚީގޮތުން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް ތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ކާމިޔާބީ ތަކެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ އުފާ ފާގަތި ރަށަކަށް ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ވުން.