ވިޔަފާރިތައް

އާންމު މުދާ ވިއްކާ ވިޔަފާރި ތަކުގެ މައުލޫމާތު:

  • ކާމް        (ފިހާރައިގެ ފޯން ނަންބަރ: 7739372)       ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ
  • ބާރަ ބާރަ ކޯޑް  (ފިހާރައިގެ ފޯން ނަންބަރ: 9551212)       ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ
  • ވެއަރ މާރޓް   (ފިހާރައިގެ ފޯން ނަންބަރ: 7865704)       ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ
  • ޔެލޯ މާރޓް    (ފިހާރައިގެ ފޯން ނަންބަރ: 7930093)       ޑެލިވަރީ ނުކުރޭ
  • އެމް ޑީ ސޭލްސްް (ފިހާރައިގެ ފޯން ނަންބަރ: 7629433)       ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ
  • ބެޓަރ ޗޮއިސް   (ފިހާރައިގެ ފޯން ނަންބަރ: 7758081)       ޑެލިވަރީ ކޮށްްދޭ
  • ތަފީރު ޓްރޭޑަރސް (ފިހާރައިގެ ފޯން ނަންބަރ: 7910082)       ޑެލިވަރީ ނުކުރޭ
  • ރިބަން        (ފިހާރައިގެ ފޯން ނަންބަރ:9995624)       ޑެލިވަރީ ނުކުރޭ

ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު:

  • ގެރެންޓީ ފިއުލް        (ފިހާރައިގެ ފޯން ނަންބަރ: 7917959)      ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ
  • ސަޕްލައި އޮއިލް ސެންޓަރ  (ފިހާރައިގެ ފޯން ނަންބަރ: 9161613)      ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ

ކާބޯ ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު:

  • މެންގޯ ގާރޑެން ރެސްޓޯރަންޓް   (ހިންގާ ފަރާތުގެ ފޯން ނަންބަރ: 7677994)   ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ