ފެބްރުވަރީ މަހު ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ 107 މާއްދާގައި ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ, ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައްދަލުވުން ތަކުގެތެރެއިން ފެބްރުވަރީ މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިއްޖެއެވެ. މާބައިދޫ ޔޫތު

Read more

ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ މާބައިދޫ ގޮފި ހިންގާ އިމާރާތް މަރާާމާތު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރެވިއްޖެ

ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ މާބައިދޫ ގޮފި ހިންގާ އިމާރާތުގައި ކުރަންހުރި  މަރާމާތުތައް ކުރުމަށްޓަކައި ޓްރޫ ސަރވިސް ކޮމްޕެނީއާއި ހަވާލު ކުރެވިއްޖެއެވެ. ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން 65 ދުވަހުގެ

Read more

ޖުލައި މަހު ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން މި ބައްދަލުވުން ފައްޓަވާ ދެއްވީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސައީދާ މޫންލައިޓް ލ. މާބައިދޫއެވެ. ބައްދަލުވުން ތައާރަފް ކޮށްދެއްވީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ

Read more

ފެބްރުވަރީ މަހު ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ 110 މާއްދާގައި ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ, ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައްދަލުވުން ތަކުގެތެރެއިން ފެބްރުވަރީ މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިއްޖެއެވެ. މާބައިދޫ ޔޫތު

Read more